Autorské práva


Autorské práva

Firma Jaroslav Macenauer, Ing. – AKVARIUM si vyhradzuje autorské práva na celý obsah týchto stránok, a to jak na design, text, software, technické náčrty, konfigurácie, grafiku či usporiadanie. Obsah týchto stránok sa nesmie pozmeňovať, kopírovať, šíriť, reprodukovať, znovu publikovať, zobrazovať, zasielať, sťahovať, prenášať, nesmie byť súčasťou iných materiálov, nesmie sa predávať v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to už v celku alebo po častiach. Ďalej nie je dovolené vynímať, zhromažďovať alebo zbierať elektronickými prostriedkami alebo iným spôsobom žiadané dáta alebo dátové polia z týchto stránok bez výslovného súhlasu firmy Jaroslav Macenauer, Ing. – AKVARIUM či iných uvedených autorov.

Všetky nadpisy strán, grafika, emblémy, ikony a texty sú našou obchodnou úpravou. Nesmú byť kopírované, napodobňované alebo používané v celku ani po častiach. Registrované obchodné známky, mená produktov a názvy spoločností alebo logá zobrazené na týchto stránkach sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Všetok software, vrátane všetkých prvkov, ktoré software generuje, kódu a dát spojených so softwarom, ktoré sú použité alebo sú dostupné na týchto stránkach, je možné používať výlučne k prístupu k týmto stránkam. Taktiež je ich možné použiť pre účely, ktoré sú výslovne uvedené na týchto stránkach za predpokladu, že takéto použitie nevystavuje firmu Jaroslav Macenauer, Ing. – AKVARIUM konkurencii alebo jej nespôsobuje ujmu.

Chovanie užívateľov stránok

Pri používaní týchto stránok užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať k prenášaniu škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Používanie týchto stránok, vrátane ich obsahu, je na vlastné riziko užívateľa. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok, budú prejednávané príslušným miestnym súdom v Českej republike a v súlade so  zákonmi Českej republiky.

Ustanovenie týchto podmienok, ktoré sa z akýchkoľvek dôvodov stanú nevymáhateľné budú považované za oddeliteľné od zostávajúcich ujednaní a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

 

 

 

© Copyright 2001 - 2005 Jaroslav Macenauer ml. Všetky práva vyhradené | Email | Osobné údaje | Autorstvo |